UVODNI DIO

Smjernicama za upravljanje prigovorima klijenata Eurokorekt grupe d.o.o. uređena su opća načela i pravila upravljanja prigovorima klijenata, slijedeći pritom regulatorne zahtjeve, standarde i najbolju praksu.

Regulatorni okvir upravljanja prigovorima čine slijedeći temeljni propisi:

 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o potrošačkom kreditiranju
 • Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
 • Zakon o alternativnom rješavanju sporova
 • Smjernice Hrvatske narodne banke za rješavanje prigovora
 • Pripadajući podzakonski akti

Cilj politike je propisati postupanja po prigovorima svih klijenata Eurokorekt grupe d.o.o., definirati i povjeriti poslove rješavanja prigovora odgovornim osobama unutar Eurokorekt grupe, ovlastiti osobu za upravljanje procesom rješavanje prigovora, te definirati način odgovaranja, arhiviranja i izvješćivanja i zaprimljenim prigovorima.

POSTUPAK PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA

Pisani prigovor može se podnijeti na jedan od slijedećih načina:

 • Osobno u jednom od ureda Eurokorekt grupe d.o.o.
 • Poštom na adresu: Eurokorekt grupa d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 2, 10 000 Zagreb.
 • Putem elektroničke pošte na: robertcuric10@gmail.com ili na robert.taslak@gmail.com
 • Telefonom na broj: 01/4651-673 ili 095 803 9489

MINIMALNI SADRŽAJ PRITUŽBE I PRIGOVORA

 • Ime i prezime (ako je podnositelj prigovora fizička osoba) odnosno naziv poduzeća/obrta (ako je podnositelj prigovora pravna osoba).
 • Detaljan opis događaja, situacije, odnosno okolnosti koje su dovele do nezadovoljstva klijenta i razloga za upućivanje pritužbe/prigovora.
 • Način na koji želite primiti odgovor na pritužbu/prigovor (adresa, e-mail adresa, telefaks)

Ukoliko je prigovor nepotpun ili isti ne razumijemo kontaktirat ćemo Podnositelja sa zamolbom da dopuni isti.

U slučaju da Podnositelj ne dopuni prigovor u roku od 15 dana Eurokorekt grupa d.o.o. smatrat će da je Podnositelj odustao od istog. Nepotpuni prigovor će se arhivirati uz zapisnik u kojem su navedene okolnosti zbog kojih nismo bili u mogućnosti odgovoriti na prigovor

Eurokorekt grupa neće razmatrati anonimne prigovore.

POSTUPAK RJEŠAVANJA PRIGOVORA

Ukoliko klijent podnese prigovor usmeno u uredu Eurokorekt grupe d.o.o. on će se pokušati riješiti odmah nakon iskazivanja istog. Ukoliko spornu situaciju zbog koje došlo do podnošenja prigovora/pritužbe nije moguće riješiti odmah u usmenom razgovoru od klijenta će se zatražiti da prigovor/pritužbu podnese pismenim putem. Nakon zaprimanja prigovora/pritužbe on će se proslijediti ovlaštenoj osobi za rješavanje prigovora unutar Eurokorekt grupe koja će odmah po zaprimanju pristupiti razmatranju i rješavanju istog.

U slučaju da prigovor ne sadržava sve potrebne podatke za razmatranje i rješavanje istog, podnositelja prigovora će se zatražiti nadopuna istog te će smatrati da mu je time odgovoreno na prigovor/pritužbu, a nakon dostavljanja potrebne dokumentacije /podataka zakonski rok za rješavanje istog računat će se od tog trenutka.

Eurokorekt grupa d.o.o. će u pravilu dostaviti odgovor na prigovor/pritužbu na način na koji je isti dostavljen Eurokorekt grupi, odnosno na adresu koju je podnositelj naveo u prigovoru/pritužbi.  Na pismeni prigovor/pritužbu Eurokorekt grupa će odgovoriti pismenim putem.

Eurokorekt grupa će se u skladu s važećim zakonima i propisima očitovati na prigovor u  roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

Ukoliko podnositelj prigovora iz bilo koje razloga nije zadovoljan dostavljenim odgovorom Eurokorekt grupa d.o.o. će ga u pisanom obliku informirati o svom stajalištu vezanom uz konkretan prigovor te ga izvijestiti o daljnjim mogućnostima koje mu stoje na raspolaganju:

 • Udruge za zaštitu potrošača ukoliko je podnositelj fizička osoba,
 • Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,
 • Hrvatska narodna banka ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao regulatorna tijela.

EVIDENCIJA  PRIGOVORA

Sva dokumentacija vezana za podnesene prigovore arhivira se u fizičkom obliku. Za upravljanje prigovorima odgovaran je direktor Eurokorekt grupe.

Odgovorna osoba sastavlja periodična izvješća o pritužbama/prigovorima za potrebe izvještavanja prema HNB-u u skladu s člankom 309. Zakona  o kreditnim institucijama.

Ova izmijenjena i dopunjena politika stupa na snagu 01.05.2019. godine.